Sprawozdanie

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Zielonogórskie Perspektywy za okres 2013-2017

Komisja Rewizyjna w składzie:

Marian Kopij- przew.

Tadeusz Biliński–członek

Cezary Szamreta –członek

Komisja dokonywała bieżącej kontroli działalności Stowarzyszenia i pracy Zarządu poprzez uczestnictwo Członków komisji we wszystkich (26)

posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i było to podstawową formą kontroli działalności Stowarzyszenia.

Ocena działalności statutowej Stowarzyszenia

Główny cel statutowy Stowarzyszenia, kształtowanie obywatelskiej świadomości rozwoju miasta Zielonej Góry, wizji wolnej od formalnych schematów i politycznej kadencyjności samorządu lokalnego. Realizowano to poprzez kontynuację organizowania i uczestnictwa w publicznych debatach i dyskusji nad węzłowymi problemami rozwojowymi Zielonej Góry.W latach 2013- 2017 Zarząd Stowarzyszenia zorganizował 17 spotkań- konferencji- seminariów w których udział wzięło ponad 400 uczestników.

Konferencje odbywały się w Uniwersytecie Zielonogórskim z udziałem kadry uniwersyteckiej co kształtuje charakter konferencji i znacznie podnosi rangę spotkań .Poziom organizacyjny i merytoryczny tych debat systematycznie doskonalono. Członkowie Stowarzyszenia publikowali też opinie i wypowiedzi problemowe w lokalnych środkach przekazu, podobne materiały zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Podejmowano też współpracę z lokalnymi mediami (zwłaszcza radiem Zielona Góra) co przyczyniało się do spopularyzowania działalności Stowarzyszenia. Negatywnym problemem Stowarzyszenia pozostaje mała liczebność członków, brak napływu nowych członków i i aktywność tylko wąskiej grupy członków. Ciosem dla Stowarzyszenia stała się śmierć wieloletniego prezesa , twórcy i wszechstronnego inspiratora działalności Stowarzyszenia- Lesława Batkowskiego.

Ocena sytuacji finansowej

Stowarzyszenie uzyskało w okresie 2013 –2017 przychody w kwocie 3095 PLN a część kosztów administracyjnych takich jak edycja, spedycja, łączność, produkcja materiałów , wynajem sali, sprzęt do emisji multimedialnej na konferencjach itp. finansowali Sponsorzy lub prywatnie członkowie Stowarzyszenia. i tych sum nie wliczono do przychodów. Wydatki w kwocie 2363 PLN zostały udokumentowane.a pozostałą kwotę potwierdza stan konta bankowego. Stan konta i gotówka w kasie pokrywał niemal w całości ciążące na Stowarzyszeniu zobowiązania.

Walne Zebranie Stowarzyszenia ustaliło wysokość składki członkowskiej w kwocie 100zł rocznie, lecz Zarząd nie zdołał doprowadzić do wniesienia składek przez wszystkich członków . Składki systematycznie płaci mniej niż 10 członków Stowarzyszenia..

Wobec pozytywnej oceny działalności statutowej i finansowe Stowarzyszenia w latach 2011 – 2013 , Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miasta Zielonej Góry – Zielonogórskie Perspektywy

raport

sprawozdanie ZP na WZ 2017   ZP spr. finansowe 2017

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s