Lesław Batkowski. List w sprawie obwodnicy.

W nawiązaniu do toczącej się dyskusji na temat południowej obwodnicy Zielonej Góry, zwłaszcza ciekawego artykułu Pani M. Saławackiej  „Ring przez Las Piastowski?…”zamieszczony w Gazecie Wyborczej, kilka uwag , które, jak uważam są istotne:

– ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przewiduje, że inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym, a taki charakter ma kontrawersyjna droga, jest częścią składową planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

– art. 39 ust.6 cyt. ustawy  określa, że plan zagospodarowania przestrzennego  miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, a przedmiotowa droga ma  być   tym obszarze zlokalizowana, jest częścią planu przestrzennego województwa,

– samorząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę o rozpoczęciu prac nad planem i wyznaczył termin, który mija 2015.02.20, na składanie propozycji do planu,

– art.9 ustawy mówi o potrzebie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

– jest rzeczą oczywistą, że po połączeniu dwóch gmin nowy plan nie jest prostą sumą dwóch planów dotychczasowych gmin. Trzeba sporządzić nowy, uwzględniający nowe uwarunkowania, a te wymagają gruntownej analizy uwzględniające wszelkie ograniczenia i możliwości nowego obszaru w perspektywie lat kilkudziesięciu. Nie mając studium trudno podejmować  decyzje mające wpływ na przyszłość miasta.

Lesław Batkowski

luty 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s