Opinie przed debatą.

Połączenie miasta Zielonej Góry z Gminą i co dalej.

Faktycznie  od  2015 roku miasto Zielona  Góra powiększa się o obszar gminy Zielona Góra. Powierzchnia miasta zwiększa się z 58 km2 do 279 km2 a liczba ludności rośnie do 137 tys mieszkańców przez co  gęstość zaludnienia  wynosi 492 osoby na km2 ( najniższa z miast w kraju)

W perspektywie  najbliższych 20 lat zasadniczym problemem pozostaje sensowne zagospodarowanie tej nowej, niezbędnej miastu przestrzeni w interesie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju miasta. Ryzyko powstające od samego początku przypadkowego dysponowania i zagospodarowania wolnych terenów powinno być możliwie jak  najszybciej ograniczone przez opracowanie chociaż koncepcji planu zagospodarowania  przestrzennego nowego obszaru a tym samym zmiana aktualnie obowiązujących  planów zagospodarowania zarówno miasta jak i gminy. Na tym etapie najważniejszym staje się dokonanie analizy studium uwarunkowań terenu i na tej podstawie wnioskowanie do planu zagospodarowania przestrzennego „nowej” Zielonej Góry. Na pierwszy plan wysuwać się może problem wizji zagospodarowania zieleni , lasów, obszarów rekreacji z uwzględnieniem terenów chronionych  ( ponad 50% nowego obszaru stanowią lasy, gospodarka leśna urządzana jest na okresy wieloletnie i należy z dużym wyprzedzeniem przewidywać ewentualne wylesienia i nowe nasadzenia) oraz terenów wodonośnych jako perspektywicznych zasobów wody pitnej dla Zielonej Góry. Kluczowym zakresem koncepcji będzie niewątpliwie układ komunikacyjny, drogi różnej rangi obsługujące cały nowy obszar miasta i w znacznym zakresie może on odbiegać od istniejącego układu drogowego.

W tym kontekście niebawem pojawią się nowe uwarunkowania , budowa do roku 2020 mostu na Odrze w Milsku i dróg dojazdowych  otworzy nowe  atrakcyjne pod wieloma względami tereny inwestycyjne położone już  w Gminie Zabór. Stąd wniosek, że może ten nowy plan zagospodarowania powinien i te tereny uwzględnić. Zadaniem koncepcji będzie też delimitacja terenów budownictwa mieszkaniowego i tego rozproszonego i budownictwa     wielorodzinnego. Należy też szukać miejsca na docelowy szpital- centrum medyczne ochrony zdrowia ludności z całego obszaru aglomeracji zielonogórskiej (obszaru funkcjonalnego) oraz centrum szkolenia medycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego . Ale zadaniem najważniejszym wspomnianego studium będzie wyodrębnienie terenów przemysłowych i to z uwzględnieniem rozległych potrzeb zaplecza dla przemysłu wydobywczego i przetwórczego węgla brunatnego, miedzi, ropy i gazu łupkowego. Dotyczyć to też będzie  budownictwa mieszkaniowego dla kadry tych przemysłów Nie wydaje  się możliwe że byłyby to tereny powstałe przez powiększenie strefy w  Kisielinie.

Wizja nowego miasta musi wykraczać poza wyobrażenia aktualnych decydentów przez pryzmat jednej czy dwóch  kadencji obecnych władz samorządowych. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wymagać też będzie opracowania  wielorakich studiów wycinkowych i branżowych.  Sugerowane opracowania powinny być podjęte jak najszybciej

Marian Kopij

Zielona Góra styczeń 2015r

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s